Sakrament Małżeństwa

Kurs Przedmałżeński

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia rodzinnego:

- przygotowanie bliższe – kurs przedmałżeński (roczny lub skrócony),

- przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz  konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego). 

 

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu! 

Wymagane są  następujące dokumenty: 

1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych + świadectwo bierzmowania.

2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej lub średniej.

3. Dowody osobiste narzeczonych (kopia dokumentu).

4. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).

5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia - ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).

6. Dane świadków ślubu(imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa – dokument potwierdzający stan wolny osoby (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).

8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu. 

 

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.